Home

ความเป็นมาและภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัท เอมิท เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกหนึ่งล้านบาท

บริษัท เอมิท เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เกิดจากการรวมตัวของวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม นำโดย นายมูสา  ละหมัน , นายเลิศชาย  สุดสาย และนายวุฒินันท์  พีราวัชร เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

Copyright © 2020. All rights reserved.